Wetgeving Honden

Het Europees paspoort

Sinds oktober 2004 moeten honden, katten en fretten over een paspoort beschikken om te mogen reizen in de Europese Unie. Door deze nieuwe, communautaire wetgeving, worden de regels in verband met de verplaatsing van huisdieren met elkaar in overeenstemming gebracht.

Het paspoort

Alle honden geïdentificeerd sinds 7 juni 2004 krijgen het wettelijk voorgeschreven EU-paspoort. Het paspoort wordt overhandigd door een erkende identificeerder, hetzij de dierenarts, hetzij de tatoeëerder. Het paspoort is eigenlijk een samensmelten van het vaccinatieboekje en het gele definitieve identificatiecertificaat. Het paspoort hoort onafscheidelijk bij de hond. Ingeval van eigendomswissel, ook in het buitenland, moet het paspoort aan de nieuwe eigenaar overhandigd worden.

Enkel de paspoorten, uitgegeven door de Belgische Staat en verdeeld door de BVIRH-ABIEC, zijn geldig. De paspoorten dragen een volgnummer, beginnend met de code BE, b.v. BE 01 999 999 999. De vaccinatieboekjes vallen weg. Boekjes of neppaspoorten van organisaties van dierenartsen, farmaceutische firma's, enz., zijn onwettelijk.

Het gele BVIRH-identificatiecertificaat blijft onbeperkt geldig in België. Het Europees paspoort is dus slechts verplicht voor grensoverschrijdend verkeer. Sinds 7 juni 2004 worden de gele definitieve identificatiecertificaten niet meer afgeleverd, alleen Europese.

Wettelijke context

Op 7 juni 2004 werd het Koninklijk Besluit van 28 mei 2004, betreffende de identificatie en registratie van honden, van kracht. Volgens dit K.B. moet de verantwoordelijke van een hond deze vóór de leeftijd van vier maanden laten identificeren en registreren. De verantwoordelijke van een hond moet deze in elk geval laten identificeren en registreren voordat de hond verhandeld wordt. Met verhandelen wordt bedoeld: in de handel brengen, te koop aanbieden, tentosonstellen met het oog op verkoop, ruilen, verkopen, ten kosteloze of bezwarende titel afstaan. Als bewijs van identificatie en registratie van honden, die werden geïdentificeerd en geregistreerd na de inwerkingtreding van het KB, geldt het Europese paspoort.

Procedure in het kader van een nestaangifte

Dit paspoort wordt u overhandigd door de tatoeëerder KMSH na het uitvoeren van de tatoeage. De procedure voor het aanvragen van stambomen blijft ongewijzigd:

  1. De 'Dek- en Geboortemelding' moet, samen met de originele stamboom van de teef, binnen de 14 dagen na de geboorte van de pups aan de KMSH gestuurd worden.
  2. Vervolgens ontvangt de fokker een factuur voor het uitvoeren van de tatoeage.
  3. Van zodra deze factuur betaald is, krijgt de fokker het formulier 'Aanvraag stambomen' en kan een afspraak geregeld worden met de tatoeëerder.
  4. Na het uitvoeren van de tatoeage krijgt de fokker, voor iedere pup, een Europees hondenpaspoort en de witte kopie van het 'voorlopig identificatiecertificaat'.
  5. Na een tweetal weken stuurt de BVIRH-ABIEC aan de fokker het definitief identificatie- en registratiecertificaat.

Sinds 07 juni 2004 is het definitief identificatie- en registratiecertificaat van vorm veranderd. Voortaan bestaat het 'definitieve identificatie- en registratiecertificaat' uit twee grote zelfklevende etiketten, samen met een luik getiteld 'Verandering van verantwoordelijke / Wijziging gegevens / Sterfte'. De zelfklevende etiketten moeten op de pagina's 2 (verantwoordelijke) en 3 (gegevens van de hond) van het paspoort gekleefd worden.

Bij overdracht van een hond (ook voor pups) vult de overdrager het luik 'Verandering van verantwoordelijke / Wijziging gegevens / Sterfte' in en bezorgt dit binnen de acht dagen aan de BVIRH-ABIEC. Het paspoort wordt onmiddellijk overhandigd aan de nieuwe verantwoordelijke. De BVIRH-ABIEC stuurt het bewijs van verandering naar de nieuwe verantwoordelijke, samen met een luik 'Verandering van verantwoordelijke/Wijziging gegevens/Sterfte'. Deze kleeft het nieuwe definitieve identificatie- en registratiecertificaat onmiddellijk na ontvangst in het paspoort.

Alle pups van een nest worden door de tatoeëerder automatisch geregistreerd op naam van de fokker. Gezien op het ogenblik van de ontvangst van het definitieve identificatiecertificaat de pups, en dus ook de paspoorten, al bij de nieuwe eigenaars zijn, kan de fokker deze vignetten niet kleven. Hij vult onmiddellijk het luik 'Verandering van verantwoordelijke / Wijziging gegevens' in en stuurt het naar de BVIRH-ABIEC, die dan nieuwe, aangepaste vignetten stuurt aan de nieuwe eigenaar. Deze werkwijze geldt ook bij de verhandeling van pups naar het buitenland. Zoals voorheen is het zo dat de fokker verantwoordelijk blijft voor de pups tot de nieuwe verantwoordelijke gemeld wordt aan de BVIRH-ABIEC.

Reizen in de Europese Unie

De Europese verordening ging in eind 2004. Dit betekent dat voor grensoverschrijdend verkeer met honden het paspoort sindsdien verplicht is. Sinds dan wordt het paspoort ook gebruikt als rabiëscertificaat.

Wat gebeurt er met het vaccinatieboekje? Hoe een EU paspoort bekomen?

Het geel identificatiecertificaat blijft onbeperkt geldig in België. Het Europees paspoort is dus enkel verplicht voor grensoverschrijdend verkeer. Sinds 07.06.2004 worden geen gele definitieve identificatiecertificaten meer afgeleverd. De vaccinatieboekjes, uitgeschreven vóór 07.06.2004, blijven geldig en worden vervangen door een paspoort bij het vervallen van de vaccinaties. Dit zal in principe gebeuren bij de dierenarts, die dan ook moet toezien op de verplichte identificatie. De eigenaars van honden met een vaccinatieboekje van vóór 07.06.2004 kunnen, mits betaling, een nieuw paspoort aanvragen op volgende manier:

  1. Een gepersonaliseerd paspoort: De eigenaar van de hond vraagt schriftelijk aan de BVIRH-ABIEC om een paspoort, waarin de gegevens van de hond en de eigenaar vermeld zijn (kleefvignet). Hij betaalt hiervoor het bedrag van 5 EUR.
  2. Een niet-gepersonnaliseerd paspoort: De eigenaar van de geïdentificeerde hond vraagt zijn dierenarts een paspoort, waaraan hij dan het gele identificatiecertificaat bevestigt. Hiervoor betaalt hij 0.75 EUR. Een niet-gepersonnaliseerd paspoort wordt niet geregistreerd bij de BVIRH-ABIEC en is bij verlies niet hernieuwbaar.

Honden ingevoerd uit derde landen (buiten de EEG) moeten opnieuw geregistreerd worden in België en krijgen een paspoort. Importhonden uit de EEG-landen moeten vanaf begin oktober over een EEG-paspoort beschikken vooraleer ze België binnenkomen. Alle honden moeten, conform de internationale reglementen, een identificatie dragen vooraleer ze op Belgisch grondgebied komen.

Verlies van het paspoort

Bij verlies van een paspoort kan bij de BVIRH-ABIEC een duplicaat (€5,00) aangevraagd worden. De eigenaar moet hierbij een eigendomsbewijs voorleggen. Dit kan o.a. aan de hand van de F.C.I.-stamboom. Op het paspoort staat de vermelding 'DUPLICAAT'.