Wetgeving Geiten en Schapen

Overzicht wetgeving

Wijziging van de wet op de subsidies genetische diversiteit

Kortbestek van de Vlaamse overheid van 30.12.2007
Beslissingen van de Vlaamse Regering
Op voorstel van minister-president Kris Peeters

In het kader van de blauwtongproblematiek wijzigt de Vlaamse Regering het besluit over de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductie-methoden en het in stand houden van de genetische diversiteit. De aanpassing zal het mogelijk maken dat schapenkwekers, in geval van overmacht, de verbintenis met een erkende fokkersvereniging voor het betreffende jaar geheel of gedeeltelijk niet hoeven uit te voeren. De verbintenis in kwestie moet dan, vanaf het volgende jaar, voor de nog resterende looptijd, indien mogelijk, verder worden uitgevoerd. Indien een gedeeltelijke uitvoering om reden van overmacht niet mogelijk blijkt, vervalt de verbintenis. Wat de subsidies betreft is er, in geval van overmacht, geen terugbetaling verschuldigd voor de periode waarin de verbintenis daadwerkelijk gold.

Vervoer van kleine herkauwers

Een vervoerder van kleine herkauwers moet voor elk transport een verplaatsingsdocument invullen. Op het invullen van dit document zijn er slechts twee uitzonderingen.Voor elke verplaatsing van kleine herkauwers, m.n. schapen, geiten en hertachtigen, moet de vervoerder een verplaatsingsdocument opmaken. Enkel bij vervoer in het kader van de eigen bedrijfsvoering moet er geen document opgemaakt worden. Voor alle andere verplaatsingen van een groep dieren wordt per beweging en per bestemming één verplaatsingsdocument opgemaakt. Het verplaatsingsdocument is een document in drievoud waarbij er één exemplaar bestemd is voor de verantwoordelijke van de laadplaats, één exemplaar voor de verantwoordelijke van de losplaats en één voor de vervoerder. Op deze documenten worden gegevens genoteerd met betrekking tot vervoerder, laad- en losplaats en de dieren.

Speciale situaties bij het invullen van dit document:

1. Speciale Merking

Wanneer een schaap of geit bestemd is voor de onmiddellijke overbrenging naar een binnenlands slachthuis en één identificatiemiddel heeft verloren, dan brengt de verantwoordelijke voor het vertrek een beslagoormerk aan in het oor zonder oormerk. Hiermee is enkel de rechtstreekse overbrenging van het schaap of de geit naar een binnenlands slachthuis toegestaan. Het dier mag niet passeren via een ander beslag, halteplaats, verzamelcentrum of bedrijfsruimten van een handelaar. Deze speciale merking en de bestemming dienen op het verplaatsingsdocument en in het bedrijfsregister vermeld te worden. Het oormerk wordt ook genoteerd op dit document. In het veld wordt naast het oormerk de code H (= hermerking) vermeld, gevolgd door het volgnummer van het geplaatste beslagoormerk.

2. Vervoer van en naar een toegelaten verzamelcentrum

Bij vervoer van dieren van het beslag naar het toegelaten verzamelcentrum (dit kan een prijskamp, keuring, tentoonstelling, sportwedstrijd, demonstratie of beurs zijn) en terug moet een verplaatsingsdocument opgemaakt worden voor het transport naar het verzamelcentrum en een verplaatsingsdocument voor het transport terug naar het beslag.

Uitzondering: Indien alle dieren die naar het toegelaten verzamelcentrum vervoerd worden, terugkeren naar het beslag (dus geen enkele aankoop en geen enkele verkoop van dieren) dient er geen nieuw verplaatsingsdocument opgemaakt te worden. Het volstaat dat de verantwoordelijke van het verzamelcentrum op het 'heen'-document een stempel plaatst met de vermelding “HEEN en TERUG” en met de identificatie van het verzamelcentrum.