Sanitair Fonds: inning van de verplichte bijdragen

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal weldra overgaan tot de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Dit fonds, beter bekend als het "Sanitair fonds" of kortweg “Het Fonds”, biedt financiële ondersteuning aan de houder voor sanitaire maatregelen en -initiatieven die worden genomen om bepaalde dierziekten die een belangrijke economische impact kunnen hebben op de landbouwsector, maar ook op de gezondheid en het welzijn van productiedieren, te voorkomen en te bestrijden. Het komt onder meer tussenbeide om de waarde van de dieren in geval van verplichte slachting of ruiming te compenseren, voorziet in een tussenkomst in de verplichte dierenartsenbezoeken en in de kosten van monsternemingen en analyses, en financiert onderzoeksprogramma's.

Voor 2020 gelden de volgende facturatiemodaliteiten:

Verzendingdata van de facturen

  • Sector “kleine herkauwers”: 1 oktober 2020
  • Sector “pluimvee”: 8 oktober 2020
  • Sector “varkens”: 21 oktober 2020
  • Sector “runderen”: 12 november 2020

Hoe worden de bijdragen berekend?

Sector “Kleine herkauwers”

De bijdrage is verschuldigd voor elk beslag met schapen, geiten en herten dat bestaat uit minimaal 6 vrouwelijke dieren van meer dan 6 maanden oud. Het bedrag wordt berekend op basis van de samenstelling van het beslag dat opgegeven werd in de 15 decembertelling van 2019.

Sector “Pluimvee”

Alle schakels van de pluimveesector betalen een bijdrage: beslagen met meer dan 200 dieren, maar ook de pluimveeslachterijen, eierpakstations, producenten van mengvoeders voor pluimvee,…. Het bedrag van de bijdrage wordt berekend op basis van het sanitair risico dat een bedrijf vertegenwoordigt, als maatstaf hiervoor geldt de in SANITEL geregistreerde capaciteit en type van activiteit.

Sector “Varkens”

De verplichte bijdragen worden berekend in functie van:

  • de capaciteit van het beslag: aantal fokvarkensplaatsen en het aantal vleesvarkensplaatsen;
  • het open of gesloten karakter (een 1-1 relatie wordt beschouwd als een gesloten karakter) van deze plaatsen.

De bijdragen worden berekend op basis van de gegevens geregistreerd in SANITEL voor de referentieperiode die loopt van 01/07/2019 tot 30/06/2020.

Sector “Runderen”

De verplichte bijdragen worden berekend in functie van:

  • het sanitaire risico verbonden aan het beslag;
  • het aantal en de leeftijd van de dieren die geboren, gehouden en toegevoegd werden aan het beslag tijdens de referentieperiode.

De bijdragen worden berekend op basis van de gegevens geregistreerd in SANITEL voor de referentieperiode die loopt van 01/09/2019 tot 31/08/2020.

Indienen van bezwaarschriften:

Bij betwisting van de factuur, kunt u een schriftelijk (post) of elektronisch (e-mail) een bezwaarschrift indienen binnen de 30 dagen na de datum van die factuur (de datum op de poststempel wordt in aanmerking genomen) De termijn van 30 dagen voor het indienen van een bezwaarschrift wordt strikt gehandhaafd om een snelle afhandeling van de dossiers te garanderen.

Bijkomende informatie: