Particuliere handel terug toegelaten!

De Minister van Landbouw heeft een nieuw ministerieel besluit uitgevaardigd dat het besluit van 29 augustus 2018 vervangt. Het besluit werd vandaag gepubliceert en kwam er om de ziekte van Newcastle te bestijden. Het belangrijkste voor onze niet-professionele sector is dat occasioneel verhandelen van pluimvee - binnen het kader van de wet - tussen particulieren terug toegelaten is, zoals vroeger.
Een wijziging ten opzichte van de vroegere situatie is dat pluimveehandekaars niet zomaar meer dieren kunnen inkopen bij particulieren, wat vroeger wél kon.
Om toch nog een uitwijkmogelijkheid te hebben richting professionele handel (markten en winkels...) bekwam onze sector dat ook niet-professionele fokkers kunnen leveren als ze vaccineerden en in Sanitel geregistreerd zijn OF - en dit is zeer belangrijk - het geringde dieren betreft die mits bewijs van een dierenarts oordeelkundig gevaccineerd werden tegen de ziekte van Newcastle. Dergelijke dieren kunnen ook door niet-Sanitelfokkers aan handelaars verkocht worden. SLE maakt er nu werk van om zo snel mogelijk blanco attest-formulieren op te vragen (waar de bijlagen naar verwijzen) en zal die ter beschikking stellen op de website www.sle.be 
Hierna de letterlijke tekst uit het besluit.
Art. 3. § 1. In afwijking op artikel 2 is het verzamelen, tentoonstellen en verhandelen van pluimvee en hobbypluimvee met inbegrip op openbare markten, toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1. Een pluimveehandelaar mag enkel pluimvee en hobbypluimvee verhandelen dat afkomstig is:
iii. van niet in Sanitel geregistreerde houders van hobbypluimvee voor zover de in punt 5 vermelde dieren werden verhandeld overeenkomstig punt 7.
2. De pluimveehandelaar vermeldt in het inkomend register bedoeld in artikel 25, § 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee, het beslagnummer van de handelaar of van elk bedrijf van herkomst van het in punt 1, i), bedoeld pluimvee en van het in punt 1, ii), bedoeld hobbypluimvee, of de naam en het adres van elke houder vanwaar het in punt 1, iii), bedoeld hobbypluimvee afkomstig is.
3. Een pluimveehandelaar mag enkel hobbypluimvee verhandelen indien hij zich ervan heeft verzekerd bij de overlater van deze dieren, op basis van de in punten 9 en 10 vermelde documenten, dat de in punt 5 vermelde dieren werden gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts en verhandeld overeenkomstig punten 6, 7 en 8.
4. Een pluimveehandelaar die op zijn geregistreerd pluimveebedrijf pluimvee of hobbypluimvee langer houdt dan 3 maanden, moet de in punt 5 vermelde dieren opnieuw laten vaccineren tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts en hij mag de in punt 5 vermelde dieren niet eerder dan 15 dagen na deze vaccinatie verhandelen. Het in het eerste lid vermelde minimum aantal dagen na de vaccinatie is te rekenen vanaf de datum van de meest recente vaccinatie met een geïnactiveerd vaccin.
5. De in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee laat de kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels (met uitzondering van dwergkwartels), fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen, die hij houdt, vaccineren tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts.
6. De in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee mag de in punt 5 vermelde dieren enkel verhandelen naar een pluimveehandelaar indien zij minstens 15 dagen geleden en maximaal 9 maanden geleden werden gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts.
7. De niet in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee mag de in punt 5 vermelde dieren enkel verhandelen naar een pluimveehandelaar indien:
i. alle in punt 5 vermelde dieren gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts en de te verhandelen dieren minstens 15 dagen geleden en maximaal 9 maanden geleden werden gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts;
ii. de dieren individueel geïdentificeerd zijn met een nietverwijderbare gesloten pootring, verdeeld door een erkende vereniging als bedoeld in het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen of in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor landbouw nuttige huisdieren.
8. De in punten 6 en 7 vermelde minimum aantal dagen na de vaccinatie zijn te rekenen vanaf de datum van de meest recente vaccinatie met een geïnactiveerd vaccin.
9. De erkende dierenarts die de in punten 4, 5 en 6, bedoelde vaccinaties van hobbypluimvee uitvoert bij de in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee:
i. attesteert op het moment van de vaccinatie de uitgevoerde vaccinaties door het naar behoren invullen van het document waarvan het model is opgenomen in bijlage 3 van dit besluit;
ii. registreert de uitgevoerde vaccinaties op elektronische wijze in Sanitel, binnen de 7 dagen na de dag van de vaccinatie overeenkomstig bijlage 1, punt I.B. en de instructies van het Agentschap.
10. De erkende dierenarts die op vraag van een niet in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee de vaccinatie van geringd hobbypluimvee uitvoert, attesteert op het moment van de vaccinatie de uitgevoerde vaccinaties door het naar behoren invullen van het document waarvan het model is opgenomen in bijlage 2 van dit besluit, met vermelding van de individuele ringnummers van de gevaccineerde dieren.
11. De in punten 9 en 10 bedoelde modellen van attesten mogen vervangen worden door een model van attest dat door verenigingen van hobbyhouders wordt gebruikt, voor zover ze dezelfde gegevens bevatten als de modellen van attesten opgenomen in de bijlagen 2 en 3 van dit besluit.
12. De in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee die de vaccinatie van zijn hobbypluimvee en/of vogels dient te bewijzen, dient het naar behoren ingevulde document waarvan het model opgenomen is in bijlage 3 van dit besluit voor te leggen. De houder kan aan de dierenarts vragen om bijkomend ook het document in te vullen waarvan het model is opgenomen in bijlage 2 van dit besluit voor alle of sommige geringd hobbypluimvee of geringde vogels.
13. De niet in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee die de vaccinatie van zijn geringd hobbypluimvee dient aan te tonen, dient het naar behoren ingevulde document waarvan het model is opgenomen in bijlage 2 van dit besluit voor te leggen.
14. Op een verzameling van hobbypluimvee en/of vogels mogen de in punt 5 vermelde dieren slechts toegelaten worden indien deze dieren minstens 15 dagen geleden en maximaal 9 maanden geleden gevaccineerd werden tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts en voor zover de deelnemer de in punten 9 en 10 bedoelde attesten van de dierenarts kan voorleggen aan de organisator en aan de dierenarts van de verzameling.
Het in het eerste lid vermelde minimum aantal dagen na de vaccinatie is te rekenen vanaf de datum van de meest recente vaccinatie met een geïnactiveerd vaccin.
§ 2. In afwijking op artikel 2 en op paragraaf 1, is het direct verhandelen van hobbypluimvee tussen hobbyhouders toegestaan zonder voorwaarden.”
Art. 2. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 3. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1 vervangen door de
bijlage 1 gevoegd bij dit besluit en wordt de bijlage 2 vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.
Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 ingevoegd die als bijlage 3 is gevoegd bij dit besluit.
Art. 5. Artikel 1bis van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 1 juli 1992 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 augustus 1992 en het koninklijk besluit van 10 juni 2014, wordt opgeheven.
Art. 6. In de bijlage van het ministerieel besluit van 25 januari 1993 houdende reglementering van de vaccinatie tegen pseudovogelpest en tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest wordt punt 1.2. opgeheven.
Art. 7. De in artikel 3, § 1, punt 9, bedoelde vaccinaties die zijn uitgevoerd tussen 1 januari 2019 en 1 maart 2019 worden ook geregistreerd in Sanitel vanaf 1 maart 2019 binnen de 30 dagen na 1 maart 2019.
Art. 8. Dit besluit, met uitzondering van artikel 3, § 1, punt 9, ii), treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Artikel 3, § 1, punt 9, ii), treedt in werking op 1 maart 2019.
Brussel, 22 november 2018.