SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

24/06/2016 - Aanbesteding begrazing bermen van het Albertkanaal

Op vrijdag 24-06-2016 publiceerde het Agentschap voor Natuur en Bos een aanbesteding voor de begrazing van de bermen van het Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Kanne. Deze bekendmaking en het bestek kan opgezocht worden via e-notification a.d.h.v. een woord in de titel of bv via de BDA-nummer op het publicatieblad, zijnde 2016-519598.
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do. Via dat adres kan u het bestek ook afhalen. Details geven we u hierna.

De opening van het bestek is voorzien donderdag 04-08-2016 te 10.00 uur.

FotoBE001 24/06/2016 - BDA nummer: 2016-519598
SCHAPENBEGRAZING OP DE BERMEN VAN HET ALBERTKANAAL TUSSEN
EIGENBILZEN EN KANNE
I.H.K.V. HET LIFE+ PROJECT PAYS MOSAN (LIFE13 NAT/BE/001067)
Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD P&O – Wetstraat, 51 B-1040 Brussel
+32 27905200
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap voor Natuur en Bos Nationale
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
België
Elfriede Schotsmans Tel. +32 499 59 31 30
elfriede.schotsmans@lne.vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be
Adres van het kopersprofiel (URL):
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=240948
Elektronische toegang tot informatie (URL):
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANBLNE%2FANB%2FLIM%2F2016%2F07-F02

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermeld adres

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op hetzelfde adres als hierboven vermeld.

SOORT AANBESTEDENDE DIENST: Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Dienstencategorie nr: 26
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: NUTS-code: BE22

De aankondiging betreft een overheidsopdracht

Hoofdcategorieën - Hoofdopdracht: 92530000

Verdeling in percelen: neen

LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
Periode in maanden: 12

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
Verlangde borgsommen en waarborgen (indien van toepassing)
De borgtocht bedraagt 5% van het totale bedrag, excl. BTW, van de opdracht. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger liggende tiental.

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 § 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in art. 64.

Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zijn technische bekwaamheid toont de inschrijver aan door het voorleggen van:
* Een kopie van alle relevante vergunningen met betrekking tot het houden van schapen, minimaal deze met betrekking tot:
- het Koninklijk Besluit Identificatie en Registratie van Schapen, Geiten en Hertachtigen (B.S. 29 juni 2007);
- het attest van registratie als schapenhouder (attest Sanitel);
- de sanitair verantwoordelijke van de schaapskudde, die zal worden ingezet. Aangaande deze sanitair verantwoordelijke zal het ANB om advies verzoeken van de dienst Inspectie Dierenwelzijn van het departement LNE, die zijn advies baseert op basis van het al dan niet geverbaliseerd zijn van de in de inschrijving aangemelde sanitair verantwoordelijke in de periode van 5 jaren voorafgaand aan de opening van de offerten van deze opdracht en op basis van de zwaarwichtigheid van de geverbaliseerde feiten. Een inspecteur van deze dienst kan voorafgaand aan zijn advies een aangekondigd huisbezoek doen bij de inschrijver. Bij een negatief advies van de dienst Inspectie Dierenwelzijn van het departement LNE kan de inschrijving geweerd worden;
* Een lijst van uitgevoerde, gelijkaardige diensten als voorliggende opdracht tijdens de laatste drie jaar met minimaal 200 schapen, aangevuld met telkens een attest van goede uitvoering vanwege de opdrachtgever, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld:
het jaar van uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende instantie, de contactpersoon en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht met opgave van het aantal ingezette schapen. Als gelijkaardige dienst wordt herderen bedoeld, niet het houden van schapen in vaste rasters;
* Een verklaring waarin de kandidaat aantoont dat hij over een vrije kudde van minimaal 600 schapen van een geschikt schapenras (zie punt 6 van de technische uitvoeringsvoorschriften van dit bestek) zal beschikken op het moment van aanvang van de opdracht. De inschrijver geeft aan of hij deze kudde volledig in eigendom heeft, dan wel of hij via samenwerking met andere entiteiten dan wel via een huurovereenkomst een aantal schapen van derden wil betrekken en in welke aantallen. Indien hij gebruik maakt van een schaapskudde via andere entiteiten of via huur voegt hij bij de verklaring documenten toe, die dit staven (huurcontracten, samenwerkingsovereenkomsten…). De sanitair verantwoordelijke van de via derden te betrekken kudde, dient te voldoen aan dezelfde voorwaarden als beschreven in het eerste punt van deze kwalitatieve selectiecriteria. Ook voor deze persoon zal het advies van de dienst Inspectie Dierenwelzijn van het departement LNE gevraagd worden.
==> Enkel de inschrijvingen, die op basis van deze selectiecriteria voldoende gekwalificeerd geachtworden om de opdracht te kunnen uitvoeren, komen voor verder onderzoek in aanmerking. Bij het niet of onvoldoende bijvoegen van de gevraagde inlichtingen, waardoor een correcte beoordeling van de inschrijver onmogelijk is, wordt de inschrijving als onontvankelijk beschouwd.

Eventueel vereiste minimumeisen: Klasse: N/A, Categorie: N/A

Type procedure: Openbaar
Gunningscriteria: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

Er wordt geen gebruik gemaakt van een elektronische veiling

ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst (indien van toepassing)
ANB-LNE/ANB/LIM/2016/07-F02_0

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
Datum 04/08/2016 - Tijdstip 10:00

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum 04/08/2016 - Tijdstip 10:00

TAAL DIE MAG WORDEN GEBRUIKT BIJ INSCHRIJVINGEN OF VERZOEKEN TOT DEELNEMING: NL
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
(openbare procedure): 120 dagen (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum 04/08/2016 - Tijdstip 10:00
Plaats: VAC te Hasselt

Terug