SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

05/05/2016 - Blauwtong: verhoogde waakzaamheid

Sinds september vorig jaar woedt het blauwtongvirus in Frankrijk. De ziekte verspreidde zich verder naar het noorden van het land, zodat de kans op een besmetting in België reëel is. Om een eventuele introductie van blauwtongvirus in ons land snel te kunnen opsporen, wil DGZ nog eens uw aandacht vestigen op de procedure Verhoogde waakzaamheid van het FAVV. Deze schrijft voor dat dieren afkomstig uit risicogebieden binnen de twee werkdagen na aankomst in België bemonsterd moeten worden.

FotoHet grootste deel van Frankrijk is ondertussen aangeduid als risicogebied voor blauwtong serotype 8. Omdat er frequent runderen ingevoerd worden vanuit Frankrijk - in 2015 ging het om 2322 runderen en 251 vleeskalveren - is het niet denkbeeldig dat de ziekte vanuit Frankrijk ons land binnenkomt.

Onder welbepaalde voorwaarden kunnen dieren uit blauwtongrisicogebieden naar ons land verplaatst worden. Sinds 1 oktober 2015 is hierbij de procedure “Verhoogde waakzaamheid” van het FAVV van kracht. Deze procedure bepaalt o.a. dat fok- en gebruiksdieren afkomstig uit risicogebieden door de bedrijfsdierenarts bemonsterd moeten worden voor laboratoriumonderzoek:

Laat de dieren bemonsteren op de plaats van bestemming vermeld op het gezondheidscertificaat binnen de twee werkdagen na aankomst. Verwittig dus tijdig uw bedrijfsdierenarts.
Per dier moeten er twee buisjes bloed afgenomen worden:
Een volledig gevuld buisje voor serologisch onderzoek (ELISA);
Een volledig gevuld buisje met EDTA voor virologisch onderzoek (PCR).
De stalen moeten binnen de twee werkdagen aan DGZ of Arsia bezorgd worden samen met een ingevuld analyseaanvraagformulier met de vermelding "verhoogde waakzaamheid blauwtong".
Houd de dieren in quarantaine zolang de analyseresultaten niet bekend zijn. Dit geldt ook voor de verzamelcentra.

Wat doen bij een verdenking?
 
Nu de dagen warmer worden, worden ook de vectoren die het blauwtongvirus kunnen overdragen actiever. Blijf dus alert voor dieren verdacht van een blauwtongbesmetting.

Blauwtong is aangifteplichtig. Het virus wordt overgedragen door tweevleugeligen van de familie Culicoides (knutten). Bij schapen ontwikkelt de ziekte zich meestal acuut en met ernstige symptomen. Bij andere herkauwers verloopt de ziekte asymptomatisch of kortstondiger met minder ernstige symptomen. Meer informatie over de symptomen vindt u op onze website.
Merkt u op een bedrijf één of meerdere verdachte dieren, neem dan stalen volgens onderstaande beschrijving.
• Bemonster maximum drie verdachte dieren per bedrijf of plaats;
• Neem per dier twee buisjes bloed en vul elk buisje volledig:
> Een buisje voor serumonderzoek (ELISA);
> Een buisje met EDTA voor virologisch onderzoek (PCR).
• Neem bij een dood dier de milt en eventueel de mandibulaire lymfeganglia en de letsels van de slijmvliezen of bezorg het dier aan DGZ voor autopsie.
• Maak de stalen zo snel mogelijk over aan DGZ. Voeg bij de stalen onderstaande formulieren:
> Ingevuld enquêteformulier, dit geldt tevens als bewijs van melding van de verdenking aan het FAVV.
> Een volledig ingevuld analyseaanvraagformulier met motief ‘VERDENKING BLAUWTONG’
• Let op: stalen die niet vergezeld zijn van een ingevuld enquêteformulier én een correct ingevuld analyseaanvraagformulier worden niet als stalen van verdachte dieren beschouwd en worden geanalyseerd op kosten van de verantwoordelijke.

Bron: DGZ

Terug