SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

23/01/2016 - Schapenhouders gezocht met interesse voor terreinbeheer

De Vlaamse Schapenhouderij vzw roept schapenhouders die interesse hebben in begrazingsprojecten op zich te melden. Bij diverse overheidsgerelateerde instanties neemt de interesse voor terreinbeheer door inzet van schapen toe. Dit is verheugend nieuws.

Maar gezien deze evolutie is het ook belangrijk dat er voldoende geïnteresseerde schapenhouders zijn, die aan de aanbestedingsprocedures kunnen deelnemen of minstens van de mogelijkheid tot kandidaatstelling voor beheer van bepaalde terreinen op de hoogte kunnen gebracht worden. Vanuit het project ‘Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer wil VSH hierin bemiddelen.

Momenteel worden begrazingsprojecten uitgewerkt in:

FotoMomenteel worden begrazingsprojecten uitgewerkt in:

- de omgeving van de Damse Vaart en het Leopoldkanaal, dichtbij de Siphon te
Damme. Dit project wordt uitgewerkt door het Agentschap Wegen en Verkeer van
West-Vlaanderen, district Brugge.

- de regio Mechelen wordt de mogelijkheid uitgewerkt om spoorwegbermen en –
taluds te begrazen met schapen. Hier is Infrabel de initiatiefnemer.

VSH vraagt dat geïnteresseerde schapenhouders zich spoedig melden via info@VSH.be. Graag naam, adres, e-mail en telefoon/gsm-nr meedelen en ook voor welk project men interesse heeft Damme of Mechelen. VSH maakt dan de lijst met geïnteresseerden aan de bevoegde overheden over, die dan voor de aanbestedingsprocedures rechtstreeks contact kunnen opnemen met de schapenhouders.

Wij hopen dat menig schapenhouder zich geroepen voelt om deze nieuwe kansen voor de sector te benutten.

Terug