Vogelgriep in Deerlijk

Op 29 januari 2021 is het vogelgriepvirus van het type H5N8 vastgesteld op een kalkoenenbedrijf in de gemeente Deerlijk, provincie West-Vlaanderen. Het gaat om een hoog pathogene variant van het virus. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, werd het aanwezige pluimvee geruimd en worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km rond de haard ingesteld. Deze nieuwe besmetting brengt het aantal besmettingshaarden bij pluimvee met het vogelgriepvirus H5 in ons land daarmee op vier. Eind 2020 werd een hoog pathogene variant van het virus vastgesteld op een pluimveehouderij in Menen en bij een particuliere houder in Dinant, de besmetting van een pluimveehouderij in Diksmuide werd veroorzaakt door een laag pathogene variant. Daarnaast zijn er ook besmettingen vastgesteld bij wilde vogels op een twintigtal locaties in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Luik.

In het toezichtsgebied (10 km) is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Elke houder van pluimvee moet zijn dieren in hun hok voeren en drenken. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder in deze bufferzone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

In het beschermingsgebied (3 km) dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en particuliere houder van pluimvee of vogels binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Die inventaris moet ana het gemeentebestuur bezorgd worden.

In de onmiddelijke nabijheid van het bedrijf worden vier tot vijf niet-proessionelen geruimd in een straal van ongeveer 150 meter. Bij een heel ernsitige uitbraak kan dit ruimen van particulieren tot enkele honderden meters ver gaan.

In beide zones worden een reeks aanvullende bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven. Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Ophokplicht voor pluimvee blijft gelden, ook voor particulieren!

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het hele land (alle pluimvee moet worden opgehokt of door middel van netten worden afgeschermd zodat contact met wilde vogels vermeden wordt). Wanneer houders een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

De algemene maatregelen, inclusief de ophokplicht, zullen maar kunnen versoepeld worden indien de dreiging van besmetting via wilde vogels afneemt. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.

Meer info over het vogelgriepvirus via: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vo...

Bron: FAVV

AFSCHERMPLICHT blijft van kracht 

Sinds 15 november 2020 geldt een algemene afschermplicht voor pluimvee en de maatregelen duren tot nader order. Vermoedelijk ze duren tot een eind in het voorjaar, tot wanneer de trekvogels terug naar het oosten zijn. Van zodra de maatregelen opgeheven worden, verneemt u het hier. Kippen mogen maar moeten niet opgesloten zijn, ze moeten wel afgeschermd zijn: dit wil zeggen dat hun uitloop met een net dient overdekt te zijn. Het komt er op aan dat de wilde vogels niet bij de kippen kunnen, noch aan hun voeder of drinken.

05-01-2021: De eindmonitoring in de 1 km-zone Diksmuide rond de besmetting met een laagpathogeen H5-virus is gunstig verlopen. Het FAVV heft daarom de zone in Diksmuide op. Tegelijk wordt ook de 500 m bufferzone in Dinant opgeheven. Vanaf 6-1-2021 zijn in het hele land nog enkel de algemene preventieve maatregelen van kracht.

De dreiging van vogelgriep is ondertussen niet kleiner geworden. Er worden nog steeds bijkomende besmettingen bij wilde vogels gevonden, deze week nog in Zedelgem (WVL). Er zijn nu een twintigtal vogels van verschillende soorten gevonden op meer dan 15 verschillende locaties (cf. kaart in bijlage). Ik verwijs voor meer details naar onze website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgrie....

De toestand in de buurlanden en elders in de EU evolueert niet gunstig:

- In Nederland is in het Noord-Brabantse Moergestel een besmetting vastgesteld op een kalkoenenhouderij. De 10 km-zone komt tot tegen de Belgische grens ter hoogte van Poppel. Deze besmetting is onrustwekkend, gezien de hoge densiteit aan pluimvee langs beide kanten van de grens.

- In Frankrijk is de ziekte – net zoals in 2015 en 2017 – opnieuw geïntroduceerd in de eenden- en ganzenhouderij in het zuidwesten van het land. Het grote aantal uitbraken op korte tijd doet vrezen dat er zich daar opnieuw een scenario van honderden besmettingen en vele maanden bestrijding ontwikkelt.

- In Duitsland is het virus opgedoken in de pluimveedense gebieden in Nedersaksen en is het aantal besmettingen vooral bij kalkoenen de afgelopen week fors toegenomen.

- Elders in de EU is het aantal besmettingen bij pluimvee en wilde vogels in de afgelopen weken fors toegenomen. Zo is nu ook Hongarije besmet. Ik verwijs naar de kaarten in bijlage (kaart 1 met besmet commercieel pluimvee in rood en besmet hobbypluimvee in blauw; kaart 2 met wilde vogels in blauw) en de onderstaande tabel.

04-01-2021: Op 1 januari werden in heel Frankrijk 61 haarden van vogelgriep geteld, waar wellicht alle vogelsoorten vatbaar voor zijn. Op 29 december was nog sprake van 21 haarden. Het gaat hier hoofdzakelijk om vaststellingen bij wilde vogels.

22-12-2020: De besmetting met het H5-virus in Diksmuide is vandaag gekwalificeerd als een laagpathogeen virus. Dit betekent meteen ook dat de extra maatregelen rond de haard teruggeschroefd worden. De algemene maatregelen - zoals afschermplicht, blijven kracht.

17-12-2020: Bijkomende besmetting H5-vogelgriep! Op 16 december is vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een pluimveehouderij in de gemeente Diksmuide in West-Vlaanderen, meldt het FAVV. Verdere resultaten zullen moeten uitwijzen of het om een hoog of laag pathogene variant gaat. De besmettingen werden vastgesteld in een braadkippenbedrijf waar een licht verhoogde sterfte onder het pluimvee werd opgemerkt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt op dit moment een tijdelijke bufferzone van 3 kilometer rond de haard ingesteld. Indien verdere resultaten uitwijzen dat het om een hoog pathogene variant gaat, zullen de maatregelen worden uitgebreid tot 10 kilometer rond het bedrijf. De besmetting is hoogst waarschijnlijk afkomstig van wilde vogels. Het FAVV neemt aan dat over heel ons land besmette wilde vogels voorkomen en niet alleen aan de kust.

9-12-2020: Er is een besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5 vastgesteld bij een particuliere houder in Dinant. De betrokken kippen werden geëuthanaseerd. De besmetting is hoogstwaarschijnlijk in de kippenren binnengebracht door wilde vogels. Wie dacht dat het dus een West-Vlaams probleem is en zou blijven, is eraan voor de moeite. Dinant is de andere kant van het land. Volgt dus de wettelijke verplichting en scherm dus uw dieren af met netten zodat wilde vogels niet aan de dieren, het eten en het drinken kunnen!

Rond de besmette locatie in Dinant is een tijdelijke bufferzone met een straal van 500 m afgebakend. Er zijn geen commerciële bedrijven gelegen in deze zone. Voor de particuliere pluimveehouders in deze bufferzone gelden de volgende maatregelen:

  • Zij moeten binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester.
  • Alle verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren zijn verboden in de zone.

Doorvoer is wel toegelaten.

  • Pluimvee en vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden.
  • Verzamelingen van pluimvee en vogels zijn verboden.

Bron: FAVV

Zaterdag en maandag zijn twee nieuwe gevallen van vogelgriep opgedoken in Nederland.

Het eerste geval in Nederland op een professioneel pluimveebedrijf dateert van 28 oktober. Met de twee nieuwe gevallen zorgt dit ervoor dat de teller nu op acht staat.

Onder meer bedrijven in Groningen, Friesland, Gelderland en Utrecht waren al getroffen. Alle dieren op de bedrijven werden afgemaakt. Daarnaast werd ook één pluimveebedrijf geruimd dat binnen de 1 kilometerzone ligt. In de zone van 10 kilometer rond de getroffen bedrijven is een vervoersverbod afgekondigd.

Bron: Vilt

UITBRAAK VOGELGRIEP IN COMMERCIEEL BEDRIJF IN MENEN (W-VL) In Menen (West-Vlaanderen) is de vogelgriep uitgebroken in een professioneel braadkippenbedrijf. De ophokplicht in België (met netten) zal vermoedelijk duren tot maart 2021.

26-11-2020: In Menen (West-Vlaanderen) is de vogelgriep uitgebroken in een professioneel braadkippenbedrijf. Het FAVV vermoedt dat wilde vogels oorzaak zijn van de besmetting. Er werd een beschermingsgebied van 3 km rond het bedrijf ingesteld en een toezichtsgebied van 10 km. Het betrokken bedrijf is haard verklaard en is ondertussen geruimd. Bij de vaststelling van de besmetting weinig klinische symptomen en nauwelijks abnormale sterfte vastgesteld.

In de beschermingszone van 3 km gelden volgende maatregelen:

 • Alle houders, zowel professioneel als niet-proffessioneel, van pluimvee en andere vogels maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). De particuliere houders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.
 • Het pluimvee en de andere vogels dienen in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden.
 • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren in het beschermingsgebied zijn verboden.
 • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.
 • Voor professionele bedrijven zijn er nog extra maatregelen

In de toezichtzone van 10 km gelden volgende maatregelen:

 • Alle houders, zowel professioneel als hobby, van pluimvee en andere vogels maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 72 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.
 • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het toezichtsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
 • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstelling

In de rest van België wordt het uitladen van professioneel pluimvee verboden. 

De ophokplicht (met netten) zal vermoedelijk tot maart duren wanneer de wilde trekvogels teruggevlogen zijn naar hun broedgebieden in het Oosten.

Bron: FAVV

------

22-11-2020: Er zijn in ons land tot op heden besmette wilde vogels gevonden op 6 locaties, alle gelegen aan de kust in de gemeenten Oostende, Middelkerke, Bredene, De Haan en Oudenburg. Het betreft de volgende vogelsoorten: knobbelzwaan, wulp, kolgans, zilvermeeuw, ekster en Turkse tortel. Er zijn in de afgelopen week zowel in de kuststrook als elders in het land nog ettelijke andere verdachte vogels en kadavers verzameld, onder meer van diverse roofvogels. Er zijn nog geen besmettingen vastgesteld bij pluimvee. Enkele klinische verdenkingen bij niet-professionele houders bleken na laboratoriumanalyse negatief.

Rest van EU

Ook elders in Europa breidt het H5-virus zich uit. In Duitsland zijn zes professionele pluimveebedrijven besmet, in Nederland vier. In Europa zijn dat er 19. Voor wat betreft niet-commerciële bedrijven zijn er twee in Frankrijk en 5 in Nederland waar vogelgriep vastgesteld werd. Bij wilde vogels werden er in heel Europa 293 vastgesteld, het merendeel in Duitsland. 

 • Voor wat betreft pluimvee, verwijzen we naar de kaart 1 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) in bijlage. Op deze kaart zijn de houderijen als volgt aangeduid: rood = commercieel, blauw = niet-professioneel. Zweden, Frankrijk en Kroatië zijn de nieuw toegevoegde lidstaten aan deze lijst. De tweede uitbraak in Frankrijk in Yvelines (nabij Parijs) en de uitbraak in Kroatië (vlakbij Hongarije) staan nog niet op de kaart. Een van de bedrijven in Nederland is een eendenbedrijf waarop de dieren weliswaar mildere, maar toch duidelijke ziektetekens en sterfte vertoonden.
 • Voor wat betreft wilde vogels, is het aantal besmette locaties in alle betrokken landen fors toegenomen. Op kaart 2 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze vindplaatsen aangeduid in het blauw. De aantallen en de diversiteit qua getroffen vogelsoorten tonen aan dat dit H5-virus een zeer breed gastheerspectrum heeft.

De beide uitbraken in Frankrijk betreffen verkooppunten van niet-professioneel pluimvee. De besmettingen daar zijn gelinkt aan de verkoop van besmet pluimvee, vermoedelijk afkomstig van particulieren, binnen het vrijetijdcircuit. In het kader van de tracering van deze uitbraken in Frankrijk, heeft het FAVV ook twee Belgische leveranciers gecontroleerd, met gunstig resultaat.

Bron: FAVV

------------

In onder meer ons land, Nederland, Frankrijk, Ierland, Groot-Brittannië en Denemarken is vogelgriep vastgesteld. In ons land gelukkig enkel nog maar bij wilde vogels. Door de verplichte ophokplicht in ons land worden de dierenopvangcentra nu blijkbaar overspoeld met oproepen van mensen die hun pluimvee willen 'afstaan'.

Begin deze week is nu een eerste geval van vogelgriep ontdekt in Frankrijk. Dat heeft de Franse minister van Landbouw en Voedselvoorziening gemeld.

De jongste dagen dook het virus al in verschillende landen opnieuw op. In een dierenwinkel in de buurt van de Corsicaanse stad Bastia werd een "abnormale sterfte" onder het pluimvee vastgesteld waardoor 200 à 300 kippen geslacht moesten worden. De regering heeft daarop verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus verder in te dijken. De minister kon echter niet uitsluiten dat er nog gevallen in Frankrijk kunnen worden opgespoord, omdat het virus zich via trekvogels verspreidt, nu dus ook in het zuiden van Europa.

De Deense veterinaire dienst heeft maandag bekendgemaakt dat ze in het westen van het land een broeihaard van vogelgriep heeft gevonden in de stad Randers en dat ze de afslachting van 25.000 kippen heeft bevolen. Ook geldt een tijdelijk uitvoerverbod voor kippen en eieren buiten de Europese Unie. Het gaat om de H5N8-stam van het virus.

Na een uitbraak in Rusland en Kazachstan deze zomer vond de voor de mens niet gevaarlijke verspreiding plaats.

Ondertussen nemen in ons land veel mensen contact op met dierenopvangcentra. Vaak kunnen of willen ze niet voldoen aan de afschermplicht. Er is echter ook een vervoersverbod. Pluimvee-eigenaars moeten dus hun verantwoordelijkheid nemen. Nogal wat mensen weten niet hoe ze dat praktisch moeten regelen. Met aardbeien- of erwtennetten of anti-vogelnetten die je in tuincentra vindt, kan u gemakkelijk een kippenren overspannen.

Bron: VILT/ Belga / Het Belang van Limburg / Het Nieuwsblad