Nieuwe besmetting in Turnhout

dd. 10-11-2022. Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld. Het getroffen pluimveebedrijf ligt in Turnhout (ANT) en is een opfokbedrijf met ca. 60.000 legpoeljen. De dieren worden vandaag gedood. Het onderzoek naar de bron loopt nog. Rond de besmette site worden de klassieke beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn. Het betreft een pluimveedense zone met meer dan 50 pluimveehouderijen en een broeierij. Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vog.... De afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen blijft van kracht. De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten: alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee, alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee en alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders.

dd. 28-10-2022. Er is vannacht een nieuwe besmetting met het H5N1-virus vastgesteld in de 3 km-zone Hoogstraten (ANT), op zo’n 2 km van de eerdere haard. Het betreft ook nu een vermeerderingsbedrijf. Er werd gisterennamiddag bij de 22.000 moederdieren een licht verhoogde sterfte vastgesteld. De dieren worden geruimd. Er is nog geen duidelijkheid omtrent de oorsprong van de besmetting. Er is daarnaast gisteren ook een besmetting vastgesteld op een hobbyhouderij in Eke (OVL). Hier zijn door het kleine aantal dieren geen bijkomende maatregelen nodig.

dd. 24-10-2022. Er is gisteren een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in Hoogstraten, provincie Antwerpen. De ca. 30.000 vogels zijn geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels. Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Het gaat om een gebied met een hoge pluimveedensiteit: er liggen 5 inrichtingen met pluimvee in de 3 km-zone en een vijftigtal in de 10 km-zone. Er ligt ook 1 broeierij in de 10 km-zone.

Het FAVV vraagt de meest strikte toepassing van de bioveiligheidsmaatregelen. Deze is op elke pluimveehouderij maar zo goed als de zwakste schakel in het beheer, de bevoorrading en de afvoer op de site. De toegang tot een stal kan enkel voor de houder en zijn werknemers en enkel via een sas dat effectief en in alle omstandigheden gebruikt wordt. Gezien de omstandigheden en de vaststellingen van de afgelopen weken doet elke pluimveehouder er goed aan om de situatie op zijn bedrijf grondig te evalueren en waar nodig de maatregelen, in het bijzonder wat betreft het personeel en de toegang, aan te scherpen.

De zones Beernem en Bocholt afgelopen weekend opgeheven zijn zoals gepland. Daarnaast is vanaf vandaag ook de 3 km-zone in Sint-Laureins volledig omgezet in bewakingszone. Hetzelfde is morgen het geval met de 3 km-zone Wingene.

dd.20-10-2022. Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Evergem, provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast zijn er monsters in onderzoek van een ernstige klinische verdenking in Ath, provincie Henegouwen. De site in Evergem betreft een vogelhandel met zo’n 1.250 dieren waar sinds gisteren klinische problemen en verhoogde sterfte is vastgesteld. De resterende dieren worden geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels. Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Het gaat om een gebied met een relatief lage pluimveedensiteit zonder andere bedrijven in de 3 km-zone en een twintigtal inrichtingen in de 10 km-zone. De 10 km-zone overlapt deels met de bestaande zone Sint-Laureins. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn in de zone Evergem van kracht. In het overlappende deel van de zone blijven de al geldende derogaties van de zone Sint-Laureins verder lopen. In de rest van de zone Evergem treden deze in werking vanaf komende maandag 24/10.

De eindscreening in de zone Sint-Laureins wordt als gevolg van de nieuwe zone aangepast. Deze wordt volgens de vooropgestelde timing afgehandeld in het niet overlappende deel. De bedrijven in het overlappende deel zullen dan pas later, samen met de andere bedrijven in de zone Evergem, bemonsterd worden.

De resultaten van de klinische verdenking in Ath zullen morgen gekend zijn. Ook hier zijn ziekte en sterfte vastgesteld bij de aanwezige dieren. Indien de analyses de aanwezigheid van een hoogpathogeen virus aantonen, dan zullen ook rond deze site een 3 en een 10 km-zone worden afgebakend.

De eindscreening in de zone Beernem is voltooid en de eindscreening in de zone Bocholt wordt normaal gezien vandaag afgerond. De analyseresultaten zijn in beide zones voorlopig gunstig. Als dit ook bij de laatste analyses het geval is, dan wordt de bewakingszone Beernem opgeheven in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22/10 en de bewakingszone Bocholt in de nacht van zondag 23 op maandag 24/10. In diezelfde nacht van zondag 23 op maandag 24/10 wordt ook de beschermingszone Wingene omgezet in bewakingszone. En ten slotte wordt vannacht ook het laatste deel van de beschermingszone Sint-Laureins omgezet in bewakingszone.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezond....

dd. 17-10-2022. Er is vandaag een nieuwe besmetting met een H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Theux, provincie Luik. Het gaat om een vogelhandel met zo’n 150 dieren, waar verhoogde sterfte was vastgesteld. De aanwezige vogels zijn ondertussen geëuthanaseerd. De bron van besmetting wordt nog onderzocht, maar is waarschijnlijk te zoeken in contacten met hobbyhouders, waar op zijn beurt de besmetting door wilde vogels is geïntroduceerd. In en rond Theux worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Het gaat om een gebied met een lage pluimveedensiteit. Er liggen een 15-tal kleinere pluimveehouderijen en handelspunten, maar geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website van het FAVV: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezond....

dd. 10-10-2022. Er is vandaag een nieuwe besmetting met een H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Tongeren, Limburg. Het gaat om een klassiek legbedrijf met zo’n 22.000 leghennen. Er werd in de voorgaande dagen verhoogde sterfte vastgesteld. De resterende dieren worden geëuthanaseerd. De bron van besmetting is waarschijnlijk te zoeken in contacten met wilde vogels.

dd. 03-10-2022 Opnieuw werd een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld, deze keer in Wingene en de afschermplicht voor SANITEL-geregistreerde houders gaat in vanaf 5 oktober 2022. Ditmaal betreft het een legbedrijf in Wingene (WVL). Het bedrijf is gelegen in de eerder ingestelde bewakingszone Beernem, nabij de buitengrens van die zone. De 110.000 legkippen worden vandaag geruimd. Gezien het ontbreken van contacten met de eerdere besmettingen, gaat het vermoedelijk om een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.

Rond de nieuwe besmetting worden de klassieke beperkingszones afgebakend: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. Deze zones overlappen met de zones Beernem. Voor de 3 broeierijen in de bewakingszone Wingene worden corridors voorzien voor de aan- en afvoer van eieren en eendagskuikens. Er liggen geen pluimveeslachthuizen in de zones Wingene.

Afschermplicht

Er is beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Aanleiding is de erg hoge omgevingsdruk op alle pluimveehouderijen die een gevolg is van de sterk toegenomen circulatie in wilde vogels sinds half september. De beslissing wordt in de komende dagen gepubliceerd in het Staatsblad en gaat in op woensdag 5 oktober 2022. De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten:

  • alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee,
  • alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee,
  • alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders.

Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen op markten.

Er geldt voorlopig nog geen algemene afschermplicht voor particuliere houders, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen.

Zoals steeds, betekent afschermen dat de dieren in hun stallen of hokken worden opgesloten, hetzij onder netten in open lucht worden gehouden.  Het voederen en drenken van de dieren dient eveneens binnen of onder netten te gebeuren.

--------

dd. 28-09-2022 Er zijn twee nieuwe besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld. Een hobbyhouderij in Zwevezele (WVL) met enkele tientallen hobbydieren van diverse pluimage werd gisteren besmet bevonden. Rechtstreekse contacten met besmette wilde vogels zijn de oorzaak van de besmetting. De resterende dieren van de houderij worden morgen geëuthanaseerd. Gezien de beperkte omvang van de houderij en de afwezigheid van risicocontacten, blijven de maatregelen beperkt tot de site zelf. Er worden m.a.w. geen zones afgebakend.

In Sint-Laureins (OVL) is een tweede bedrijf, dat gelegen is in de 3 km-zone rond de eerdere uitbraak daar, vandaag besmet bevonden. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf met zo’n 50.000 dieren. Deze worden morgen geruimd. De site wordt nadien gereinigd en ontsmet. De precieze bron van besmetting is nog niet duidelijk: het kan gaan om een besmetting door wilde vogels, die op een of andere manier in de stal werd geïntroduceerd, maar ook spill over van de eerdere besmetting kan nog niet uitgesloten worden.

Het virus blijft ondertussen onverminderd circuleren in wilde vogels. Gezien de toenemende infectiedruk rond de bedrijven worden bijkomende maatregelen overwogen. In afwachting daarvan roept het FAVV iedereen op om alle voorzorgsmaatregelen strikt toe te passen.

Jammer genoeg lijkt het erop dat de algemene afschermplicht overwogen wordt, terwijl dit zeer nefast is voor de niet-professionele houderij en er nog geen besmettingen naar de professionele houderij plaatsvonden. De maatschappelijke kostprijs van de ruimingen zou ook eens mogen in rekening gebracht worden, ongeacht wie betaalt. Er moet ernstig gedacht worden aan het toelaten van vaccinatie. Het doden en betalen van miljoenen stuks pluimvee om de exportbelangen te vrijwaren is niet langer verantwoord en het vernietigen van de niet-professionele sector die ook erg te lijden heeft onder de economische crisis, al helemaal niet. Misschien wordt het tijd om het economisch belang van die sector eens te laten berekenen?

Er waren eerder deze maand drie besmettingen met vogelgriep in Vlaanderen vastgesteld: een pluimveehandel in Bocholt en een handel in Beernem en een pluimveebedrijf met 150.000 leghennen in Sint-Laureins zijn besmet met de vogelgriep. Het zou gaan om een hoogpathogene variant van het H5N1-virus. Rond de drie vestigingen worden schutkringen van 3 en 10 km gelegd. De algemene ophokplicht is (nog) niet afgekondigd maar de professionele pluimveesector vraagt die wel en vindt het zelfs "onbegrijpelijk" dat de algemene ophokplicht nog niet is ingesteld. Steunpunt Levend Erfgoed heeft tijdens een vergadering met het FAVV gepleit om niet (al te snel) op die vraag in te gaan aangezien de professionele sector goed gescheiden is van de niet-professionele en er geen weet is van besmettingen vanuit de niet-professionele sector naar de industrie en omgekeerd. Een algemene ophokplicht is nefast voor de niet-professionele pluimveehouderij en houdt de wilde vogels (die nu verantwoordelijk worden geacht voor alle besmettingen) niet tegen.

Gevraagd naar het effect op tentoonstellingen en verzamelingen antwoordt het FAVV dat dit enkel een effect heeft in de schutkringen. Verder is het nu reeds verplicht om dieren die deelnemen aan verzamelingen (en dus ook tentoonstellingen) 14 dagen voor de gebeurtenis dienen opgehokt te worden. Een ophokplicht is er dus nog niet opgelegd; wat wel reeds sinds vorig jaar verplicht is, is het binnen voederen en drenken van alle pluimvee. In Nederland is de situatie veel slechter, maar dat komt omdat daar veel meer watervogels zijn dan bij ons en watervogels zijn bij uitstek potentiële verspreiders van het vogelgriepvirus. Bron FAVV